process

... spracováva sa ...

TVS, a.s. dodávateľ a prevádzkovateľ verejných vodovodov a kanalizácií

TVS, a.s. dodávateľ a prevádzkovateľ verejných vodovodov a kanalizácií

V súčasnosti stále platí uznesenie Najvyššieho súdu SR , ktorým zrušil uznesenie Krajského súdu v Trenčíne. Toto uznesenie je vykonateľné dňom 5.1.2015. To znamená, že TVS, a.s. je v zmysle tohto uznesenia oprávneným dodávateľom vody a prevádzkovateľom verejných vodovodov a kanalizácií v trenčianskom regióne.

Zmluvy o dodávke vody a odkanalizovaní uzatvorené s TVS, a.s. nezanikli. Spoločnosť TVS, a.s má oprávnenie fakturovať dodávku vody a odkanalizovanie počnúc dňom 5.1.2015.

V tejto súvislosti upozorňujeme obyvateľov, že robiť odpočty vodomerov a fakturovať od tohto dátumu je oprávnená len Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.

Zaznamenali sme rôzne podnety od občanov, v ktorých nás informujú, že spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie ,a.s. (TVK, a.s. ) vymieňa v tomto období vodomery, ktoré sú vo vlastníctve TVS, a.s.. Upozorňujeme verejnosť, že táto činnosť TVK ,a.s. je v rozpore s platným rozhodnutím súdu. Doporučujeme, aby v takomto prípade kontaktovali našu spoločnosť.

Rovnako vyzývame našich zákazníkov, aby si dôkladne skontrolovali údaje uvedené na faktúre od TVK, a.s.. Spoločnosť TVK, a.s. údajne vystavuje faktúry s dátumom odpočtu pred 5.1. 2015, ale skutočný odpočet bol robený k dátumu po tomto termíne a spotreba vody tak nie je reálne vyfakturovaná. V takomto prípade doporučujeme odberateľom reklamovať takto vystavenú faktúru u TVK, a.s.

dokumenty na stiahnutie :

Rozhodnutie Okresného súdu v Trenčíne

( pdf ▪ 09.02.2015 ▪ 0.15 MB )

Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR

( pdf ▪ 09.02.2015 ▪ 5.23 MB )

Oznam pre odberateľov vody 6.2.2015

( pdf ▪ 06.02.2015 ▪ 0.28 MB )