process

... spracováva sa ...

Vodohospodárska výstavba

Významný aktuálny projekt

v rámci stavebných prác je realizácia časti projektu „ČOV Sever“ – región Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Tento projekt je zameraný na odkanalizovanie a odvedenie odpadových vôd v obciach regiónov Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Celkovo by sa projektom malo dobudovať 97 kilometrov novej kanalizácie a pripojiť by sa malo 3700 domácností. Plánovaný termín ukončenia tohto projektu je termín 31.máj 2017. Spoločnosť TVS, a.s. od júna 2015 aktívne spolupracuje na tomto projekte v celkovom objeme investície 9,7 mil. EUR bez DPH.

Projekt je rozdelený do dvoch častí: Aktivita A (výstavba kanalizácie) a Aktivita B (rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd). V roku 2015 boli realizované práce TVS, a.s. v regióne Bánovce nad Bebravou časti obce: Horné Naštice, Horné Ozorovce a Malé Chlievany a v regióne Topoľčany časti obce: Bošany, Solčany a Jacovce, v celkovom objeme 3,5 mil. EUR bez DPH. V roku 2016 sú realizované práce TVS, a.s., v regióne Bánovce nad Bebravou zostávajúce časti obcí: Horné Naštice, Horné Ozorovce, Dolné Ozorovce, Malé Chlievany, v regióne Topoľčany zostávajúce časti obcí: Bošany, Solčany, Jacovce, Nitrianska Streda, mesto Topoľčany, a v regióne Partizánske obec Pažiť v plánovanom rozsahu 4,6 mil. EUR bez DPH.

V roku 2017 budú realizované práce v regióne Topoľčany zostávajúce časti obcí: Bošany, Solčany, Jacovce, Nitrianska Streda, mesto Topoľčany, a v regióne Partizánske obec Pažiť, v celkovej hodnote 1,6 mil. EUR bez DPH.

REALIZOVANÉ PROJEKTY v období 2015 – 2016

  • Výstavba verejnej kanalizácie a vodovodu v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“, kde bolo v priebehu prvej polovice roka 2015 vybudované 3200 m kanalizácie a 3100 m vodovodného potrubia.
  • V rámci projektu „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov“ spoločnosť TVS, a.s. zabezpečovala strategický prepoj vodovodu DN600 na ul. Istebnícka a Žabinská, Trenčín.
  • Budovanie verejnej kanalizácie v rámci stavby: „Trenčín – časť Melčice-Lieskové – kanalizácia SO05.02.01 – stoková sieť“. Realizácia stavby prebiehala v období I.–XII./2015. Vybudovala sa kanalizácia PP DN300 v dĺžke 2237 m a kanalizačné prípojky PVC DN150 v počte 150 ks, v dĺžke 1035 m.