process

... spracováva sa ...

Vodohospodárska výstavba

REALIZOVANÉ PROJEKTY v období 2015 – 2016

  • Výstavba verejnej kanalizácie a vodovodu v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“, kde bolo v priebehu prvej polovice roka 2015 vybudované 3200 m kanalizácie a 3100 m vodovodného potrubia.
  • V rámci projektu „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov“ spoločnosť TVS, a.s. zabezpečovala strategický prepoj vodovodu DN600 na ul. Istebnícka a Žabinská, Trenčín.
  • Budovanie verejnej kanalizácie v rámci stavby: „Trenčín – časť Melčice-Lieskové – kanalizácia SO05.02.01 – stoková sieť“. Realizácia stavby prebiehala v období I.–XII./2015. Vybudovala sa kanalizácia PP DN300 v dĺžke 2237 m a kanalizačné prípojky PVC DN150 v počte 150 ks, v dĺžke 1035 m.