process

... spracováva sa ...

Vodohospodárska výstavba

REALIZOVANÉ PROJEKTY v roku 2017

 • ČOV Sever“ región Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske
  odkanalizovanie a odvedenie odpadových vôd v obciach regiónov Topoľčany, Bánovce n/B. a Partizánske.
 • CONTINENTAL MATADOR RUBBER, s.r.o. Púchov – Výrobná hala, sever 2. etapa“
  vybudovanie požiarneho vodovodu dimenzie d255 mm v dĺžke 177 m. Výstavba a rekonštrukcia komunikácií a spevnených plôch v rozlohe 4 977 m2 a 693 m2 chodníkov zo zámkovej dlažby.
 • BERGAMON - Polyfunkčný areál, objekty SO 206, SO 207, SO 208“
  Realizácia vodovodných prípojok pre jednotlivé stavebné objekty z HDPE d90, d110 v celkovej dĺžke 35,5 m s osadením 2 ks vodomerných šachiet a z tvárnej liatiny LT DN80 v dĺžke 3,5 m + 1 ks vodomernej šachty. Predĺženie verejného vodovodu z tvárnej liatiny LT DN150 v dĺžke 68 m s osadením trasových uzáverov DN150 v počte 4 ks a podzemný hydrant DN80.
  Realizácia splaškových kanalizačných prípojok z PVC d200 v celkovej dĺžke 142 m, areálová kanalizácia DN300 v dĺžke 94 m, prípojky odvodňovacích žľabov a vpustov DN110 a DN150 v celkovej dĺžke 41 m, osadenie 2 ks odlučovačov ropných látok ORL.
  Realizácia areálovej dažďovej kanalizácie zo striech vrátane vsakovacích systémov DN200 v celkovej dĺžke 136 m. Zhotovenie drenáže pod parkovými úpravami nad podzemnými garážami potrubím RAUDRIL PVC DN110 a DN65 v celkovej dĺžke 710 m, osadenie 3 ks retenčných nádrží RN a 3 ks vsakovacích objektov REHAU.
 • „BACHLEDOVA DOLINA – Rozšírenie vodovodu v obci Ždiar“
  vybudovanie prívodného potrubia HDPE d90 v dĺžke 1 104 m, rozvodných potrubí HDPE d110 v dĺžke 2 652 m, vybudovanie automatickej tlakovej stanice a 4 ks armatúrnych šácht.
 • „Obec Bošany, Pažiť, Horné Naštice, mesto Bánovce nad Bebravou“
  opravy živičných povrchov miestnych komunikácií (odstránenie asfaltových krytov, odvoz, uskladnenie, aplikácia asf. spojovacieho postreku , položenie asf. betónu AC11 hr.50mm, opravy výmena obrubníkov, zámkovej dlažby odvodň. systémov atď.)
 • REALIZOVANÉ PROJEKTY v období 2015 – 2016

  • Výstavba verejnej kanalizácie a vodovodu v rámci stavby „Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Bytča“, kde bolo v priebehu prvej polovice roka 2015 vybudované 3200 m kanalizácie a 3100 m vodovodného potrubia.
  • V rámci projektu „Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov“ spoločnosť TVS, a.s. zabezpečovala strategický prepoj vodovodu DN600 na ul. Istebnícka a Žabinská, Trenčín.
  • Budovanie verejnej kanalizácie v rámci stavby: „Trenčín – časť Melčice-Lieskové – kanalizácia SO05.02.01 – stoková sieť“. Realizácia stavby prebiehala v období I.–XII./2015. Vybudovala sa kanalizácia PP DN300 v dĺžke 2237 m a kanalizačné prípojky PVC DN150 v počte 150 ks, v dĺžke 1035 m.

REALIZÁCIE TVS, a.s.:

Realizácie 2015