process

... spracováva sa ...

Predmet činnosti

Spoločnosť TVS, a.s. sa od počiatku svojej existencie do roku 2015 zaoberala v prevažnej miere prevádzkovanímverejných vodovodov a kanalizácií. V rámci svojej pôsobnosti zabezpečovala dodávku pitnej vody a jej odkanalizovanie v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom a Myjava pre cca 145 tis. obyvateľov. Túto činnosť v trenčianskom regióne TVS, a.s. od júna 2015 ukončila, a od tohto termínu sa prioritne zaoberá stavebnou činnosťou v oblasti vodohospodárskych a inžinierskych stavieb, realizáciou IBV, polyfunkčných objektov a občianskych stavieb v rámci celého územia Slovenskej republiky. Spoločnosť má rozsiahle odborné skúsenosti s „vodárenskou„ problematikou, a jej pracovníci z hľadiska technickej odbornosti a praktických skúsenosti sa radia do špičky v danom obore. Na základe týchto axióm je spoločnosť aktívne oslovovaná subjektmi pôsobiacich v danej oblasti s cieľom realizovať aktuálne resp. plánované projekty.

Jadrom nášho úspechu je vysoká technická profesionalita, schopnosť realizovať požiadavky zákazníkov v dohodnutých termínoch a vysokej kvalite. Pri výstavbe používame moderné technológie, pružne reagujeme a prispôsobujeme sa najnovším požiadavkám stavebného trhu.

Naša spoločnosť zamestnáva priemerne 20 až 30 stálych zamestnancov. Odbornosť jednotlivých zamestnancov garantujeme ich dlhoročnou kvalitnou prácou pre firmu a kontinuálnymi školeniami v daných oboroch. Ďalšiu profesionálnu prácu nám zabezpečujú naši osvedčení živnostníci (cca 50 subjektov) a subdodávatelia špecializovaných profesií.

V rámci ostatných činností spoločnosť aj naďalej poskytuje služby v oblasti vodohospodárstva, čistenia a monitoringu kanalizácií, výstavby vodovodných a kanalizačných prípojok, konzultačnej a inžinierskej činnosti.

Etický kódex spoločnosti TVS

Ponuka služieb TVS, a.s.
  • Vodohospodárske a inžinierske stavby
  • výstavba ČOV, technológii, AT stanice, čerpacie stanice OV
  • zemné a stavebné práce
  • zdravotno - technické inštalácie
  • projektová činnosť, prevádzkové poriadky
  • inžinierska činnosť, poradenstvo
  • prenájom mechanizmov
  • realizácia polyfunkčných objektov a občianskych stavieb
Inžinierske siete na kľúč

Spoločnosť zároveň ponúka služby pre komplexné zastrešenie výstavby inžinierskych sietí, TVS, a.s. Predmetom služby je komplexná príprava a zabezpečenie jednotlivých investičných akcií pre všetkých investorov, až po etapu uvedenie diela do prevádzky a jeho zapracovanie:

  • zabezpečujeme vypracovanie projektovej dokumentácie, v súlade s technickými podmienkami jednotlivých správcov IS, ako aj ich realizáciu, vrátane výstavby komunikácií a spevnených plôch
  • stavebné dielo odovzdávame komplexne, t.j. aj s príslušnou dokumentáciou ku kolaudačnému procesu.