process

... spracováva sa ...

Stratégia spoločnosti

Stratégiou spoločnosti je budovať stabilné partnerstvo založené na dlhodobej spolupráci a vzájomnej dôvere vo vzťahu k svojim obchodným partnerom, zákazníkom, zamestnancom, akcionárom, ale aj vo vzťahu k životnému prostrediu s cieľom:

  • Poskytovania a neustáleho zlepšovanie kvality služieb zákazníkom
  • Vykonávanie podnikateľskej činnosti s ohľadom na prevenciu a minimalizáciu škôd na životnom prostredí a dodržovanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  • Dosahovania vysokej efektívnosti jednotlivých procesov a činností v spoločnosti
  • Riadenia zameraného na dosiahnutie stanovených cieľov
  • Identifikácie a hodnotenia nebezpečenstiev a rizík, environmentálnych aspektov a vplyvov, s ohľadom na životné prostredie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, analýzu príčin ich vzniku a prijímanie nápravných opatrení

Spoločnosť sa chce vyprofilovať na silnú a stabilnú stavebnú spoločnosť, ktorá bude realizovať každoročne 8-10% rast tržieb pri zachovaní rentability.