process

... spracováva sa ...

Monitoring kanalizácie

0902 964 675, 0903 218 030

Pomocou kamerového systému je možné z vnútra kanalizácie prehliadať jej stavebný stav, rozsah prípadných poškodení, alebo spôsob zaústenia prípojok. Táto najmodernejšia technika spoločne s kvalifikovanou obsluhou tvoria silný nástroj pre efektívne zisťovanie technického stavu prevádzkovanej infraštruktúry, predchádzanie havarijných stavov a čo najúčelnejšie plánovanie investícií do obnovy kanalizačnej siete.

viac info
Monitoring kanalizácie
Skúšky tesnosti kanalizácie

Skúšky tesnosti kanalizácie

0902 964 675, 0903 218 031

Skúšky tesnosti kanalizácie sa vykonávajú po vybudovaní kanalizačnej stoky. Na Slovensku je platná STN EN 1610 - stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, v ktorej je presne popísané ako sa má novovybudovaná kanalizácia odskúšať.

viac info