process

... spracováva sa ...

Skúšky tesnosti kanalizácie

Skúšky tesnosti kanalizácie sa vykonávajú po vybudovaní kanalizačnej stoky. Na Slovensku je platná STN EN 1610 - stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk, v ktorej je presne popísané ako sa má novovybudovaná kanalizácia odskúšať. Skúša sa tesnosť kanalizačného potrubia aj s kanalizačnými odbočeniami (s prípojkami) a skúška tesnosti kanalizačných šácht. Naša spoločnosť je schopná vykonať tieto skúšky na profile potrubia DN200-DN400 metódou LC (vzduchom) a skúšku tesnosti kanalizačných betónových šácht s poklopom DN600 (gravitačné potrubie DN200-DN400).

Pre podrobné informácie o možnostiach využitia, nás kontaktujte na číslach :

0902 964 675, 0903 218 031

Skúšky tesnosti kanalizácie