process

... spracováva sa ...

Námestie a podzemné garáže pre Pradiareň BCT 0, Bratislava

lokalita : Bratislava

investor : Pradiareň 1900 s.r.o., Bratislava – mestská časť Rača

realizacia : 06/2020 - 06/2021

objednávateľ:  YIT Slovakia, a.s., Bratislava

 

STAVEBNÝ OBJEKT:

 

SO 0.30  Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch námestie sever

SO 0.31  Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch námestie východ

SO 0.32  Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch námestie juh

SO 0.33  Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch príjazdová  komunikácia

SO 0.34  Úžitkový vodovod námestie sever

SO 0.35  Úžitkový vodovod námestie východ

SO 0.36  Úžitkový vodovod námestie juh

SO 0.37  Splašková kanalizácia

 

Vykonávané práce:

 

Realizácia odvodnenia námestia a priľahlých spevnených plôch dažďovou kanalizáciou DN300-150 v celkovej dĺžke 350 m, vrátane vybudovania retenčnej nádrže s možnosťou čerpania úžitkovej vody a bezpečnostným prepadom do jestvujúcej studne, vrátane vybudovania dvoch vsakovacích objektov.

Vybudovanie rozvodu úžitkovej vody z HDPE D40 v celkovej dĺžke 430 m.

Zhotovenie prípojky splaškovej kanalizácie z PVC DN250 v dĺžke 44 m.