process

... spracováva sa ...

NUPPU – Polyfunkčný areál VII., Bratislava (BERGAMON – SO 203)

lokalita : Bratislava

investor : Nuppu Housing s.r.o., Bratislava - mestská časť Rača

realizacia : 07/2020 - 01/2021

objednávateľ:  YIT Slovakia, a.s., Bratislava

 

STAVEBNÝ OBJEKT:

 

SO 302r   Požiarna nádrž

SO 301B  Verejný vodovod pri SO 203

SO 302c   Vodovodná prípojka pre objekt SO 212

SO 302h   Vodovodná prípojka pre objekt SO 203

SO 305h   Areálová kanalizácia dažďová zo striech, vrátane vsakovacích objektov pre SO 203

 

 

Vykonávané práce:

 

Vybudovanie požiarnej nádrže prefabrikovanej o užitočnom objeme 35 m3. Rozšírenie verejného vodovodu z tvárnej liatiny DN150 v dĺžke 51 m, vrátane vybudovania dvoch vodovodných prípojok DN80 s vodomernými šachtami.

Realizácie dažďovej kanalizácie pozostávajúcej oddrenážovania zelených striech, vybudovania dvoch retenčných nádrží s polievacími šachtami a bezpečnostným prepadom do vsakovacích objektov.