process

... spracováva sa ...

Lake Side Park II, Bratislava

lokalita : Bratislava

investor : LO2 s.r.o., Bratislava - mestská časť Ružinov

realizacia : 12/2020 - 03/2021

objednávateľ:  SKANSKA SK a.s., Bratislava

 

STAVEBNÝ OBJEKT:

 

107016 – IO A2.02     Prípojka vody

107017 – IO A2.03.1  Splašková kanalizácia

107018 – IO A2.03.2  Kanalizačná prípojka zaolejovaná

107019 – IO A2.03.3  Dažďová kanalizácia čistá

107021 – IO A2.03.5  Vsakovacie nádrže

 

Vykonávané práce:

 

Vybudovanie kanalizačnej prípojky PVC DN200 a vodovodnej prípojky TVLT DN80  na verejné siete rozšírené v rámci predošlej etapy.

Realizácia odvodnenia novobudovaných komunikácií a spevnených plôch s prečistením cez odlučovač ropných látok do retenčno-vsakovacích pozikovaných nádrží SPIREL DN1500.