process

... spracováva sa ...

BYTOVÉ DOMY A POLYFUNKČNÉ OBJEKTY DOPRAVNÝCH SLUŽIEB - I. etapa výstavby a Primárna infraštruktúra, Slovnaftská ul., Bratislava

lokalita : Bratislava

investor : Pravé krídlo, s.r.o., Bratislava

realizacia : 02/2021 - 08/2021

objednávateľ:  AVA-stav, s.r.o., Galanta

 

STAVEBNÝ OBJEKT:

 

SO-07  Splašková kanalizácia - stoka A1

SO-07  E3,3  Prípojky splaškovej kanalizácie

SO-06  E-A, E-B   Studňa a úžitkový vodovod

SO-07  E-A, E3,4  Splašková kanalizácia - stoka A1, prípojky splaškovej kanalizácie E3,4

SO-08  Dažďová kanalizácia zo striech E4, E6, E7

SO-08  E-E3,4  Dažďová kanalizácia zo striech E3, E4

SO-09  E-B3,4; E-C3,4  Dažďová kanalizácia z parkovísk

SO-09  E-C3,4  Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch

SO-09  E-B5,6,7  Dažďová kanalizácia z parkovísk

SO-09  E-C5,6,7  Dažďová kanalizácia zo spevnených plôch

SO-09  E-A, E-B  Dažďová kanalizácia z komunikácií

SO-09  E-B  Dažďová kanalizácia z parkovísk

SO-05  Prípojka vodovodu pre SO 02 E5, E6, E7

SO-05  Ver. vod., Prekl. ver. vodovodu DN100 a zväčš. na DN200, Prekl. ver. vod. DN100,

             Príp. vod.  pre SO

 

Vykonávané práce:

 

Rozšírenie a rekonštrukcia verejného vodovodu DN100 a DN200 z tvárnej liatiny v dĺžke 533 m vrátane vodovodných prípojok a 5 ostrých prepojov na jestvujúcu vodovodnú sieť v správe BVS, a.s.

Realizácia areálovej dažďovej kanalizácie z objektov E3, E4, E5, E6 vrátane vybudovania vsakovacích objektov. Zhotovenie odvodnenia novobudovaných komunikácií a spevnených plôch s prečistením cez odlučovače ropných látok a následným vsakovaním cez vsakovacie objekty a šachty.

Realizácia združených kanalizačných prípojok pre E3, E4, E5, E6 so zaústením do jestvujúcej verejnej kanalizácie. Vybudovanie úžitkových rozvodov vody vrátane studne.