process

... spracováva sa ...

Zvýšenie kapacity výroby a skladovania prevádzky Mäspoma, Dvory nad Žitavou

lokalita : Dvory nad Žitavou

investor : Mäspoma spol. s r.o.

realizacia : 02/2021 - 06/2021

objednávateľ:  INGSTEEL, spol. s r.o., Bratislava

 

STAVEBNÝ OBJEKT:

 

SO-04.1. Vnútroareálové rozvody vody  

SO-04.2. Vnútroareálová splašková kanalizácia

SO-04.3. Vnútroareálová dažďová kanalizácia

SO-05     Rozšírenie požiarnej nádrže

 

Vykonávané práce:

 

Rekonštrukcia vnútroareálových rozvodov technickej, splaškovej a dažďovej kanalizácie z PVC DN300-150 v celkovej dĺžke  620 m, vrátane vybudovania vsakovacieho objektu pozostávajúceho zo 4 vsakovacích prefabrikovaných studní DN2000 a vsakovacích blokov.

Rekonštrukcia požiarneho vodovodu z HDPE D110 v dĺžke 175 m, vrátane rozšírenia požiarnej nádrže o 35 m3.