process

... spracováva sa ...

Obytný súbor Zlatovce - zóna A, Trenčín (OZETA)

lokalita : Trenčín

investor : DANICON DEVELOPMENT, a.s.

realizacia : 02/2021 - 09/2021

objednávateľ:  Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r. o.

 

STAVEBNÝ OBJEKT:

 

SO-110  KOMUNIKÁCIE – Kostrová infraštruktúra

SO-101  KOMUNIKÁCIE – Areálová infraštruktúra 

SO-110.1b   Ochrana STL plyn

SO-301, 321, 331   Areálový vodovod

SO-401   Dažďová kanalizácia - Stoka A1

SO-401.02   Rozvod plynu STL

SO-310   Predĺženie verejného vodovodu

SO-402   Dažďová kanalizácia - Stoka B1

SO-410   Predĺženie verejnej kanalizácie

SO-421   Dažďová kanalizácia - Stoka B2

SO-422   Dažďová kanalizácia - Stoka A2

SO-423   Dažďová kanalizácia  - Stoka C2

SO-431   Dažďová kanalizácia - Stoka A3

SO-432   Dažďová kanalizácia - Stoka B3

SO-433   Dažďová kanalizácia - Stoka C3

 

Vykonávané práce:

 

V rámci danej stavby realizuje naša spoločnosť kostrovú a areálovú infraštruktúru.

 

  • Kostrová infraštruktúra pozostáva z rozšírenia verejného vodovodu z HDPE D180 v dĺžke 279 m a jeho zokruhovaním s ulicami Zlatovská a Veľkomoravská, rozšírením verejnej kanalizácie z PVC DN400 v dĺžke 260 m s napojením na verejnú kanalizáciu v ulici Zlatovská, ďalej rozšírením STL plynovodu z HDPE D110, v dĺžke 451 m s napojením na Zlatovskej ulici a ukončením s výhľadom pre potenciálnu budúcu výstavbu v areáli. V rámci kostrovej infraštruktúry bude vybudovaná asfaltová komunikácia vo funkčnej triede C3, kategórie MO 7,5/30 v dĺžke 260 m, ktorá bude prepájať záujmové územie so Zlatovskou a Veľkomoravskou ulicou. Súčasťou kostrovej infraštruktúry je aj vybudovanie chodníkov a parkovacích plôch s verejným osvetlením.

 

  • Areálová infraštruktúra pozostáva z realizácie areálových inžinierskych sietí, komunikácií a spevnených plôch pre zónu A. Areálová kanalizácia je delená na splaškovú, dažďovú a zaolejovanú. Dažďové vody zo striech budú vsakované cez vsakovacie objekty, zaolejované vody zo spevnených plôch budú prečistené cez odlučovače ropných látok a spolu so splaškovou kanalizáciou ústia do novobudovanej verejnej kanalizácie realizovanej v rámci kostrovej infraštruktúry. Ďalej sú v rámci areálovej infraštruktúry realizované rozvody pitnej vody do objektov, prekládky a ochrana jestvujúcich sietí, komunikácie a spevnené plochy s verejným osvetlením.