process

... spracováva sa ...

Bytový dom Klincová (obchodný názov ROZETA), Bratislava – Ružinov

lokalita : Bratislava II

investor : YIT Slovakia, a.s., Bratislava

realizacia : 04/2020 – 06/2020

 

objednávateľ: YIT Slovakia, a.s., Račianska 153/A, Bratislava

 

STAVEBNÝ OBJEKT:

 

SO 710 - Vodovod

SO 720 – Splašková kanalizácia

SO 721 – Dažďová kanalizácia

 

Vykonávané práce:

 

- Vodovodná prípojka z TVL DN 150 – 31,00 m; prefabrikovaná VŠ 5,00 x 2,40 x 1,95 m – 1 ks; areálový rozvod vody pre SO 100

  z TVL DN 150 – 19,00 m; areálový rozvod vody pre výhľadovú výstavbu z HDPE d 110 – 38,00 m;  nadzemný hydrant DN 150 – 1ks;

  podzemný hydrant DN 80 – 1 ks;

- Prípojka splaškovej kanalizácie z PVC DN 250 – 4,50 m; areálová splašková kanalizácia z PVC DN 250 – 67,00 m;

  prípojka kanalizácie pre objekt SO 100 z PVC DN 200 – 14,00 m; prefabrikovaná kanalizačná šachta na splaškovej kanalizácii DN 1000 – 4 ks;

- Areálový rozvod dažďovej a zaolejovanej kanalizácie z PVC DN125-200 – 112,00 m; prefabrikovaná šachta DN 1000 na dažďovej a zaolejovanej

  kanalizácii – 4 ks; vsakovacie studne DN 1000 – 6 ks; ORL s výkonom 10 l/s, účinnosť čistenia do 0,1 mg  NEL/l – 1 ks