process

... spracováva sa ...

BERGAMON–Polyfunkčný areál, objekt SO 209, IV. etapa Hraničná ul., Mlynské Nivy, Bratislava;SO300 Zdravotnícke objekty pre SO209

lokalita : Bratislava

investor : YIT Slovakia, a.s., Bratislava

realizacia : 05/2019 – 10/2019

 

objednávateľ: YIT Slovakia, a.s., Račianska 153/A, Bratislava

 

STAVEBNÝ OBJEKT:

 

SO 301A Verejný vodovod

SO 303A Kanalizácia verejná jednotná

SO 304A Kanalizácia verejná zaolejovaná

SO 302o Vodovodná prípojka

SO 305e Areálová kanalizácia dažďová zo striech vrátane vsakovacích objektov

SO 306a Kanalizačná prípojka splašková

 

Vykonávané práce:  

 

- Verejný vodovod TvLT 150 – 54,5 m; UV DN150 – 4 ks; PH DN80 – 3 ks; 

- Kanalizácia verejná jednotná PVC 300 – 51,5 m; RŠ 1000 – 4 ks; 

- Kanalizácia verejná zaolejovaná PVC 300 – 53,0 m; RŠ 1000 – 5 ks ORL 15/1(2); 

- Prípojky kanalizácie PVC 200 – 23,5 m; RŠ 1000 – 1 ks; 

- Vodovodná prípojka TvLT 80 – 2,0 m; VŠ 2,8x1,4x1,8 m; VŠ Modulo; HDPE d90 – 12,5 m; 

- Areálová kanalizácia dažďová zo striech vrátane vsakovacích systémov PVC 200 – 14,5 m; ŠD 400 – 2 ks; 

  RAUDRIL Ø110 – 170,0 m; vsakovacie boxy RAUSIKKO BOX 5,6x2,4x1,32 m; RN dažďových vôd 6 m³; 

- Kanalizačná prípojka splašková Skp, Skp1 PVC 200 – 36,0 m