process

... spracováva sa ...

ŠUŇAVA – Rozšírenie vodovodu ul. Lúčna

lokalita : Poprad

investor : Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Poprad

realizacia : 09/2019 – 12/2019

 

objednávateľ: Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., Poprad / PVS, a.s.

 

Realizácia prác vrátane dodávky materiálov na stavbu.

 

Vykonávané práce:

 

- zhotovenie lôžka z kameniva fr.0-4 mm

- dodávka a montáž vodovodného potrubia RC HDPE DN 100

- dodávka a montáž podzemných a nadzemných hydrantov DN 100

- zhotovenie domových vodovodných prípojok z HDPE DN 32

- zhotovenie ostrých prepojov na pôvodné vodovodné potrubie liatinové DN 80

- dodávka a montáž vyhľadávacieho vodiča na vodovodné potrubie

- zhotovenie tlakových skúšok, preplachu a dezinfekcie vodovodného potrubia

  vrátane laboratórnych skúšok  vody na novom vodovodnom potrubí

- porealizačné geodetické zameranie