process

... spracováva sa ...

Rekonštrukcia Hotela HILLS, Stará Lesná

lokalita : Stará Lesná

investor : Tatra Trading International s.r.o.

realizacia : 08/2019 – 05/2020

 

objednávateľ: INGSTEEL, spol. s r.o., Bratislava

 

Realizácia prác vrátane dodávky materiálov na stavbu.

SO 08 – Vodovodná prípojka

SO 09 – Kanalizácia splašková, dažďová, tuková a zaolejovaná

SO 12 Studňa a prípojka úžitkovej vody

 

Vykonávané práce:

                 

- geodetické vytýčenie trasy kanalizácie a prípojky vody

- výkopové práce

- búranie betónových podkladov

- zhotovenie lôžka z kameniva fr.0-4 mm

- montáž kanalizačných rúr vrátane revíznych šácht, lapačov ropných látok a odlučovačov tukov

- zhotovenie obsypu potrubia z kameniva fr.0-4 mm

- zhotovenie spätných zásypov a zhutnenie

- zhotovenie vodovodnej prípojky z HDPE DN 80 vrátane dodávky a osadenia vodomernej šachty

- porealizačné geodetické zameranie