process

... spracováva sa ...

ECO SHOPPING PARK Senica

lokalita : Senica

investor : Reality trade s.r.o.

realizacia : 11/2018 - 03/2019

objednávateľ: CONCO Services, s.r.o.

 

Kompletná realizácia prác vrátane dodávky materiálov na SO 110 – Dažďová kanalizácia,

SO 111 – Splašková kanalizácia, SO 120 – Vodovodná prípojka a vonkajší požiarny vodovod.

 

Vykonávané práce:


Vytýčenie trás geodetom, vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí, vymeranie a výkopové práce.

Zhotovenie lôžka fr. 0/16mm, pokládka potrubí – pozink DN1200, PVC DN 150 až DN 400 hladké,

HDPE výtlačné potrubia d90 a d160 v súbehu s vyhľadávacími vodičmi vrátane 2 ks čerpacích staníc

a technológie, vodovodná prípojka d90 a požiarny areálový vodovod d160, obsyp potrubí fr. 0/16mm,

uloženie výstražných fólii, následný zhutnený zásyp a úprava terénu.

Stavba je realizovaná na kľúč od dodania a zabudovania materiálu, až po kolaudáciu stavebných objektov

SO110, SO111, SO120.