process

... spracováva sa ...

NOVOSTAVBA ZBERNÉHO DVORA v obci Nesluša

lokalita : Obec Nesluša

investor : Obec Nesluša

realizacia : 06.07.2018 – 31.11.2018

Dielo realizuje naša spoločnosť pre spoločnosť MACHINE INDUSTRY s.r.o.

Objekt sa nachádza v obci Nesluša. Cieľom stavby je novostavba prevádzkového objektu, oplotenia,

spevnených plôch a prípojky inžinierskych sietí (kanalizácia splašková a dažďová, vodovodná a prípojka NN).


Objekt je prízemná stavba. Konštrukčne sa jedna o objekt stenových konštrukcií murovaných so sedlovou strechou.


Zastavaná plocha: 402 m²
Spevnené plochy: 795 m²
Zatrávňovacie tvárnice: 292 m²