process

... spracováva sa ...

Obytný súbor Olbrachtova, Trenčín

lokalita : Trenčín

investor : MONOLIT Slovakia s.r.o.

realizacia : 09.04.2018 – 30.09.2018

 

Predmetom realizácie je výstavba inžinierskych sietí pozostávajúcich zo stavebných objektov:

 

  • SO 205 Areálové rozvody vody:

          Vetva „1“       -HDPE PE 100/PN10 D63 – 13,7  m

          Vetva „2“       -HDPE PE 100/PN10 D63 –   6,89m

          Vetva „3“       -HDPE PE 100/PN10 D63 – 48,34m

          Vetva „4“       -HDPE PE 100/PN10 D90 – 54,61m

                                 -HDPE PE 100/PN10 D63 – 40,21m

 

Po ich vybudovaní bude prevedená tlaková skúška v zmysle platnej STN, potrubie bude prepláchnuté a zbavené prípadných mechanických nečistôt a dezinfikované, aby vyhovovalo základným hygienickým požiadavkám. Následne je možné vykonať napojenie na verejný rozvod pitnej vody v správe prevádzkovej spoločnosti mesta Trenčín.

 

  • SO 206 Areálové rozvody kanalizácie: 

          Stoka „1“       -potrubie PVC DN 250 SN8    - 40,17m

                                 -potrubie PVC DN 200 SN8    - 65,30m

          Stoka „1-1“    -potrubie PVC DN 200 SN8    - 47,96m

          Stoka „1-2“    -potrubie PVC DN 200 SN8    - 35,17m

          Stoka „A“       -potrubie PVC DN 250 SN8    - 32,14m

          Stoka „A-1“    -potrubie PVC DN 200 SN8    - 33,31m

          Stoka „A-2“    -potrubie PVC DN 200 SN8    - 25,78m

 

Areálové rozvody kanalizácie tvorí potrubie jednotnej kanalizácie, do ktorej budú zaústené splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku zo striech jednotlivých bytových domov a potrubie dažďovej kanalizácie, ktoré bude odvádzať vody z povrchového odtoku z parkovísk.