process

... spracováva sa ...

ČOV Sever, región Topoľčany, Bánovce nad Bebravou, Partizánske

investor : Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

realizacia : 07/2015 - 09/2017

 

Projekt „ČOV Sever“ zameraný na odkanalizovanie a odvedenie odpadových vôd v obciach regiónov Topoľčany, Bánovce nad Bebravou a Partizánske.

 

Zabudovalo sa 97 kilometrov kanalizačnej siete vrátane ČS a príslušných prevádzkových objektov, pripojilo sa 3 700 domácností.

Tento projekt bol realizovaný podľa žltej knihy FIDIC (zmluvy na dodávku stavebných prác a technológie vrátane projektovej dokumentácie).

Spoločnosť TVS, a.s. zabezpečovala dodávku týchto prác a dokumentov až po kolaudáciu zazmluvnenej časti stavby.

TERMÍN ukončenia: 31. august 2017.

 

TVS, a.s. realizovala práce od roku 2015 -2017 v celkovom objeme investície 10,13 mil. EUR bez DPH.

- Aktivita A - výstavba kanalizácie v regióne Bánovce nad Bebravou časti obce: Horné Naštice, Horné Ozorovce, Dolné Ozorovce,

  areál ČOV Bánovce n/B. a Malé Chlievany.

- V regióne Topoľčany časti obce: Bošany, Solčany, Jacovce a Nitrianska Streda.

- V regióne Partizánske obec Pažiť.

 

Celkovo spoločnosť TVS, a.s. realizovala na stavbe: „ČOV Sever“ spolu 25 010,75 m gravitačnej kanalizácie v dimenzií od DN 300 až

DN 1800; 11 347,54 m výtlačných potrubí v dimenzií d90 až d255 mm; 20 ks prečerpávacích staníc odpadových vôd v dimenzií DN 1600

až DN 2500; 20 ks NN prípojok pre prečerpávacie stanice v celkovej dĺžke 1 850 m; 1 440 ks kanalizačných prípojok; zaasfaltovaných

viac ako 90 000 m2 trvalej obnovy komunikácií a viac ako 43 000 m2 dočasnej obnovy komunikácií.

Medzi špeciálne technológie použité na stavbe patrí trysková injektáž tekutých pieskov pri prechode cez potok v obci Horné Naštice,

stabilizácia podložia systémom GeoPur v obci Jacovce; dvojnásobný riadený pretlak popod rieku Nitra v dĺžke 170 m v dimenzií d400 mm; 

vybudovanie príslušných odľahčovacích objektov, výustných objektov, opevnení potokov z lomového kameňa, ...