process

... spracováva sa ...

BERGAMON - Polyfunkčný areál

investor : YIT Slovakia, a.s. Bratislava

realizacia : 09/2017 - 04/2018

 

Realizácia vodovodných prípojok pre jednotlivé stavebné objekty z HDPE d90, d110 v celkovej dĺžke 35,5 m s osadením 2 ks vodomerných šachiet a z tvárnej liatiny LT DN80 v dĺžke 3,5 m + 1 ks vodomernej šachty. Predĺženie verejného vodovodu z tvárnej liatiny LT DN150 v dĺžke 68 m s osadením trasových uzáverov DN150 v počte 4 ks a podzemný hydrant DN80.
Realizácia splaškových kanalizačných prípojok z PVC d200 v celkovej dĺžke 142 m, areálová kanalizácia DN300 v dĺžke 94 m, prípojky odvodňovacích žľabov a vpustov DN110 a DN150 v celkovej dĺžke 41 m, osadenie 2 ks odlučovačov ropných látok ORL.
Realizácia areálovej dažďovej kanalizácie zo striech vrátane vsakovacích systémov DN200 v celkovej dĺžke 136 m. Zhotovenie drenáže pod parkovými úpravami nad podzemnými garážami potrubím RAUDRIL PVC.
DN110 a DN65 v celkovej dĺžke 710 m, osadenie 3 ks retenčných nádrží RN a 3 ks vsakovacích objektov REHAU.