process

... spracováva sa ...

BERGAMON - Polyfunkčný areál, Hraničná ul., Mlynské Nivy, BRATISLAVA

lokalita : Bratislava

investor : YIT Slovakia, a.s., Račianska 153/A, Bratislava

realizacia : 09/2017 - 04/2018

 

- Realizácia vodovodných prípojok pre jednotlivé stavebné objekty z HDPE d90, d110 v celkovej dĺžke 35,5 m s osadením

  2 ks vodomerných šachiet a z tvárnej liatiny LT DN80 v dĺžke 3,5 m + 1 ks vodomernej šachty.

- Predĺženie verejného vodovodu z tvárnej liatiny LT DN150 v dĺžke 68 m s osadením trasových uzáverov DN150 v počte 4 ks

  a podzemný hydrant DN80.
- Realizácia splaškových kanalizačných prípojok z PVC d200 v celkovej dĺžke 142 m; areálová kanalizácia DN300 v dĺžke 94 m; 

  prípojky odvodňovacích žľabov a vpustov DN110 a DN150 v celkovej dĺžke 41 m; osadenie 2 ks odlučovačov ropných látok ORL.
- Realizácia areálovej dažďovej kanalizácie zo striech vrátane vsakovacích systémov DN200 v celkovej dĺžke 136 m.

- Zhotovenie drenáže pod parkovými úpravami nad podzemnými garážami potrubím RAUDRIL PVC DN110 a DN65 v celkovej

  dĺžke 710 m; osadenie 3 ks retenčných nádrží RN a 3 ks vsakovacích objektov REHAU.