process

... spracováva sa ...

Ochrana osobných údajov TVS

Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany spoločnosti Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s., Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných odo dňa 25.05.2018.

Prevádzkovateľ:

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.,skrátený názov TVS, a.s. 1. Mája 11, 911 05 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 36306410

Dotknutá osoba:

každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú. Na účely tohto dokumentu sú to najmä:

 • fyzické osoby -podávajúce podnet, sťažnosť alebo reklamáciu,
 • fyzické osoby - dodávatelia, fyzické osoby vystupujúce v mene dodávateľov, dodávateľmi poverené fyzické osoby, ostatné osoby, ktorých údaje sú spracúvané v súvislosti s plnením zmluvných a záväzkových vzťahov medzi dodávateľom a spoločnosťou TVS
 • fyzické osoby, ktorých údaje sa vyskytujú na účtovných dokladoch spoločnosti TVS,
 • a osoby, ktorých údaje sú spracúvané v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich spoločnosti TVS z osobitných právnych predpisov (ďalej len „dotknutá osoba“).

Účely spracúvania osobných údajov:

Spoločnosť TVS, a.s. spracúva osobné údaje dotknutej osoby najmä na účely:

 • riešenia reklamácií, podnetov a sťažností,
 • vybavovania bežnej korešpondencie,
 • zabezpečenia uplatňovania práv dotknutej osoby
 • nevyhnutného uchovávania resp. archivácie vytvorenej dokumentácie a záznamov,
 • riešenia škôd a poistných udalostí,
 • vymáhania vzniknutých pohľadávok a uplatňovania si právnych nárokov,
 • vypracovávania interných analýz a štatistík,
 • plnenia ostatných povinností vyplývajúcich spoločnosti TVS zo zmluvných záväzkov

Práva dotknutej osoby :

Dotknutá osoba má právo:

 • na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;
 • získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;
 • požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;
 • namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely
 • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia a právo na účinný súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi.

Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12 , Bratislava

Každá dotknutá osoba, ktorá chce podať žiadosť alebo sťažnosť a uplatniť si uvedené práva môže tak vykonať písomne na adrese:

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.1. Mája 11 911 01 Trenčín alebo elektronicky na adrese : zodpovednaosoba@tvs.sk

Trenčín : 25.5.2018