process

... spracováva sa ...

Stanovisko TVS, a.s. k odstávke vody v Trenčianskych Tepliciach

Stanovisko TVS, a.s. k odstávke vody v Trenčianskych Tepliciach

Dňa 7.2.2015 spoločnosť TVK, a.s. neoprávnene prerušila dodávku vody do mesta Trenčianske Teplice. V záujme občanov a spotrebiteľov v meste Trenčianske Teplice naša spoločnosť privolala na miesto políciu so žiadosťou o poskytnutie súčinnosti pri zabezpečení obnovy dodávky vody.

Ako dôvod prerušenia dodávky vody TVK, a.s. uviedla, že sa jedná zo strany TVS, a.s. o nelegálny odber. Naša spoločnosť vyzvala TVK na uzatvorenie zmluvy a zahájenie rokovaní o dodávke vody už 27.8.2014 ako prvá. Prvý návrh zmluvy sme dostali od TVK, a.s až v mesiaci november 2015. Vzhľadom k tomu, že podmienky zmluvy boli pre nás neakceptovateľné, prebiehali so spoločnosťou TVK, a.s. rokovania o uzatvorení zmluvy.

Naša spoločnosť nikdy nepovažovala odber vody za nelegálny nakoľko o ňom rokovala a spoločnosť TVK, a.s. ho riadne fakturovala. Podľa právneho názoru zmluva bola uzatvorená v rozsahu v akom sa naše záujmy stretli.

TVK, a.s. vydaním rozhodnutia Najvyššieho súdu SR v rokovaniach nepokračovala, nakoľko podľa platného rozhodnutia súdu je prevádzkovateľom Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. a nemalo by tak logiku, aby takáto zmluva bola uzatvorená, pretože by to bolo v rozpore so súdnym rozhodnutím.

Máme za to, že v právnom štáte treba rozhodnutia súdov rešpektovať a nie ich spochybňovať!

TVS, a.s. zvolala spoločné rokovanie s TVK, a.s za účelom riešenia vzniknutej situácie na piatok 6.2.2015. TVK, a.s sa tohto rokovania nezúčastnila.Napriek tomuto stavu spoločnosť TVS, a.s. dňa 7.2.2015 podpísala s TVK, a.s. značne nevýhodnú zmluvu, aby mohla splniť svoje záväzky vyplývajúce voči mestu Trenčianske Teplice a neohroziť tak dodávku vody v meste.

Jediný dôvod, ktorý TVK, a.s. uviedla je že, TVS, a.s. nemá podpísanú zmluvu, čo v súčasnosti už neplatí a preto sme vyzvali TVK, a.s , aby bezodkladne obnovila dodávku vody.

Naša spoločnosť považuje kroky spoločnosti TVK, a.s za účelové, nekorektné a neprofesionálne.

Domnievame sa, že spoločnosť TVK, a.s. koná účelovo s cieľom obmedziť našu spoločnosť v jej podnikateľských aktivitách. V prípade, že sa spoločnosť TVK, a.s cíti byť poškodená, má predsa možnosť riešiť tento problém súdnou cestou a domáhať sa náhrady škody od TVS, a.s. a nie zaťahovať do tohto sporu občanov.

Naša spoločnosť si počas našej doterajšej spolupráce vždy riadne plnila svoje záväzky a povinnosti a snažila sa byť pre mesto serióznym obchodným partnerom. Mrzí nás vzniknutá situácia a ospravedlňujeme sa spôsobené problémy. Spoločnosť TVS, a.s. podnikla všetky možné kroky, aby zabránila tomuto stavu.

dokumenty na stiahnutie :

Informácia TVS 9.2.2015

( pdf ▪ 09.02.2015 ▪ 0.43 MB )

Informácia TVS 7.2.2012

( pdf ▪ 07.02.2015 ▪ 0.20 MB )

Tlačová správa TVS 6.2.2015

( pdf ▪ 06.02.2015 ▪ 0.19 MB )