process

... spracováva sa ...

DÔLEŽITÝ OZNAM PRE ODBERATEĽOV VODY

V Trenčíne, dňa 3.6.2015

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás touto cestou informovať, že spoločnosť Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. (TVS) a spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (TVK) uzatvorili dňa 3.6.2015 Dohodu o urovnaní sporných a pochybných práv a vzájomne sa dohodli na systéme zabezpečenia prevádzkovania verejných vodovodov a kanalizácií v trenčianskom regióne. V záujme zabezpečenia kontinuity a komplexnosti v dodávkach vody a jej odkanalizovaní bude tieto služby pre celý región počnúc dňom 1.6.2015 zabezpečovať spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.(TVK).

Odberné miesta, ktoré prevádzkovala spoločnosť TVS prejdú plynule od tohto dátumu do správy spoločnosti TVK. Ubezpečujeme všetkých odberateľov, že z tohto dôvodu nedôjde k prerušeniu alebo obmedzeniu v dodávkach vody a jej odkanalizovaní!

V priebehu 23. týždňa ( od 1.6.2015 – 5.6.2015) budú vykonané na všetkých odberných miestach TVS spoločné odpočty vodomerov. Spoločnosť TVS ukončí k 31.5.2015 so svojimi odberateľmi zmluvy o dodávke vody a odkanalizovaní. Spoločnosť TVK bude v krátkom čase kontaktovať všetkých odberateľov za účelom uzatvorenia novej Zmluvy o dodávke vody a odkanalizovaní. Stav meradla, ktorý bude zistený pri spoločnom odpočte vodomerov bude slúžiť ako podklad pre finálnu faktúru od TVS k 31.5.2015 a zároveň ako začiatočný stav od 1.6.2015 pre fakturáciu od TVK. Cena vodného a stočného je zverejnená na webovej stránke oboch spoločností.

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám plne k dispozícii.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Ing. Denisa Beníčková

generálna riaditeľka TVS, a.s.

dokumenty na stiahnutie :

Oznam pre odberateľov vody

( pdf ▪ 03.06.2015 ▪ 0.29 MB )