process

... spracováva sa ...

DODÁVATEĽ VODY SA NEMENÍ

DODÁVATEĽ VODY SA NEMENÍ

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. (TVS) zostáva na základe rozhodnutia súdu aj po 1.11.2014 dodávateľom pitnej vody a prevádzkovateľom verejných vodovodov a kanalizácií v trenčianskom regióne.

Všetky zmluvy o dodávke vody a odkanalizovaní, uzatvorené s TVS zostávajú v platnosti. Naši zákazníci nebudú odpájaní od dodávky pitnej vody z titulu neuzatvorenej zmluvy. Naším odberateľom garantujeme plynulú dodávku vody a odkanalizovanie odpadových vôd aj naďalej.

Všetkým zákazníkom ďakujeme za doterajšiu spoluprácu a dôveru.

dokumenty na stiahnutie :

Oznam 1.11.2014

( pdf ▪ 01.11.2014 ▪ 0.40 MB )