process

... spracováva sa ...

Enviro linka - Ochrana životného prostredia

Enviro linka - 0850 64 60 00 ( Ochrana životného prostredia )

Na ENVIRO linke môžete nahlásiť objednávku na jednu z nasledovných služieb :

  • Vývoz odpadových a žumpových vôd - popis služby.
  • Čistenie kanalizačných stôk, kanalizačných prípojok, dažďových vpustí jímok, nádrží od ťažkých sedimentov - popis služby.
  • Monitoring kanalizácie kamerovým systémom, vyhotovenie videozáznamu - popis služby.

Potrebné údaje pre objednávku :

  • meno a priezvisko (názov spoločnosti)
  • presná adresa (fakturačná)
  • telefonický kontakt
  • adresa a popis miesta výkonu služby
  • ktorú službu objednávate
  • termín výkonu služby

ENVIRO linka slúži len na nahlásenie objednávok uvedených služieb.

Ako je Enviro linka spoplatňovaná ?

Táto linka je spoplatnená ako miestny hovor, bez ohľadu na to, odkiaľ voláte.