process

... spracováva sa ...

Certifikáty TVS

Manažment kvality

Spoločnosť v rámci integrovaného systému riadenia koordinuje a riadi činnosti súvisiace s procesom udržiavania a zlepšovania integrovaného systému riadenia v zmysle platných noriem ISO 9001:2008 a OHSAS 18001:2007. Tento cieľ je zabezpečovaný prostredníctvom aktívnych interných kontrolných systémov, externých kontrol, dodržovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, a zabezpečovaním ostatných činností v zmysle organizačného a pracovného poriadku spoločnosti.

Integrovaný systém riadenia

Spoločnosť má zavedený,udržiavaný a fungujúci systém riadenia manažmentu kvality. V roku 2015 sa uskutočnil recertifikačný audit vykonaný spoločnosťou DNV.TVS, a.s. úspešne obhájila certifikáty podľa medzinárodných noriem ISO 9001:2008 a OHSAS 18001:2007. V rámci interného kontrolného systému boli vykonané 4 interné audity ISR. Ciele spoločnosti boli odvodené od záväzkov definovaných v politike ISMS.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana

Spoločnosť kladie veľký dôraz na oblasť bezpečnosť a zdravie pri práci. Zamestnanci spoločnosti sú pravidelne preškoľovaní a preverovaní. Spoločnosť investuje prostriedky do kvalitných pracovných a ochranných prostriedkov a bezpečnosť je prvoradou záležitosťou pre spoločnosť.

iso-ohsas-18001-2007 CertifikátCertifikátCertifikátCertifikát

iso-ohsas-18001-2007Politika integrovaného manažérskeho systému Potvrdenie o registrácii

skolenie_saint_gobain

 • Spoločnosť je registrovaná v Zozname hospodárskych subjektov vedeným na UVO

  Zoznam hospodárskych subjektov

  Zoznam registra konečných užívateľov výhod
 • Spoločnosť TVS, a.s., je zaevidovaná v zozname - databáze overených významných spoločností – STAVEBNÍCTVO 2017

  www.infoma.sk

 • TVS, a.s. získala Certifikát serióznej a solventnej slovenskej spoločnosti, ktorý udeľuje nadnárodná spoločnosť Bisnode Slovensko, s.r.o. Toto ocenenie sa podarilo získať len 7,8 % firiem na Slovensku, ktoré sú dôveryhodné, seriózne, stabilné a plnia si všetky svoje povinnosti.

  www.certifikatyfiriem.sk